Строителна компания

Иновативни технологии, съчетани с експертна работа

"СИТИ - ЕВРО" ЕООД е създадена през 2003 г. с основен предмет на дейност цялостно изграждане на жилищни, промишлени и офис сгради, както и допълнителни дейности - машинно полагане на подови покрития, различни видове строително-монтажни работи (СМР) от крайните фази на строителния процес и др. Сред водещите дейности на строителната компания е и изпълнението на многофамилни сгради, затворени комплекси, административни центрове и други инвеститорски проекти.

Всички усилия на инженерния екип и изпълнителските кадри са насочени към качественото и срочно извършване на СМР съобразно проектните и технологични особености и коректното отношение към инвеститори и партньори. Съгласно изискванията на Камарата на строителите в България, всяка година 60% от личния състав преминава обучение за повишаване или придобиване на нова квалификация, а ръководните кадри - задължително обучение по Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Фирмата е редовен член на Камарата на строителите в България и е вписана в Централния професионален регистър на строителя в Първа група: строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, за строежи от ІІ до V категория.

02 862 42 80 0888 619 618

София, Бизнес-център "Лозенец",
бул. "Н. Й. Вапцаров" 35, ет.3, офис 3Б

contact@city-euro.bg
 • Централен офис

  София, 1407, Бизнес-център "Лозенец",
  бул. "Н. Й. Вапцаров" 35, ет.3, офис 3Б

  Телефон: 02 862 42 80, 0888 619 618
 • Снабдяване и складова база

  София, 1528, район Искър,
  ул. "Неделчо Бончев" 6

  Телефон: 0882 29 72 27

Направете запитване за оферта

За целта прикачете техническия проект и количествената сметка.

Ангажимент за предоставянето им има проектантският колектив, който е автор на проекта.

ПРОЕКТ

Като възложител, е необходимо да разполагате с техническия проект по всички части: архитектурна, конструктивна, електро, ВиК, ОВК, вертикална планировка и ландшафтно оформление, ПБЗ (план за безопасност и здраве + временно строителство), енергийна ефективност, ПУСО (план за управление на отпадъците), геоложко проучване и т.н. Освен техническия проект, прикачете тук и разрешителното за строеж, ако има издадено такова, и по възможност – чертежите по архитектурната и конструктивната част във формат DWG.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Подробно описание на всички видове СМР по всички части на проекта, които предстои да бъдат изпълнени, със съответните количества – на база на техническия проект. За да направите запитване за оферта, е необходимо да разполагате с количествена сметка, в пълния ѝ обем, тъй като оферирането, по същество, е остойностяване на количествената сметка. Като бонус, в хода на оферирането, след детайлното запознаване с проекта, нашата компания винаги анализира и отбелязва пропуски в проекта, предлага оптимизация или варианти на детайли и системи, всичко това – на база опита ни от над 17 години практическото изпълнение на обекти във високото строителство.

ВИЗУАЛИЗЦИЯ

3D компютърно изображение на бъдещата сграда. Виртуалният модел, макар и да не е задължителен за отправянето на запитване за оферта, повишава качеството и точността на оценката, като позволява да се вземат предвид особеностите на строителните материали и на пространствените решения.

Нашата практика в изготвянето на офертите Преди сключването на договора

 • Подготовка

  Не се стараем да изпратим първи оферта, защото често набързо подготвената оферта, особено за сериозен обект, е шаблон, в който не са отчетени особеностите на проекта и не са направени конкретни запитвания към доставчиците на основните видове материали за дадения обект.

 • Проучване

  Запознаваме се детайлно с всички части на проекта, със задължителен оглед на терена, независимо дали става дума за оферта само за груб строеж или за цялостно изпълнение. Така успяваме да огледаме и да открием пропуските, разминаването между количествата, спецификациите на видовете СМР и чертежите, както и наличието на конфликтни точки между отделните части на проекта

 • Оптимизация

  Предлагаме оптимизация на елементи от проекта, която винаги е обоснована и се базира на опита ни в изграждането и гаранционната поддържка на вече предадените за експлоатация обекти, изпълнени от нас.

 • Решения

  Задаваме към инвеститорите, съответно към проектантския екип, автор на проекта, точните въпроси за всичко, което сме констатирали, на които въпроси много често сме в състояние да дадем решение, даже и повече от едно.