Многофамилни сгради, затворени комплекси,

административни центрове

и други инвеститорски проекти с гарантирано оптимален краен резултат

Строителната компания "СИТИ–ЕВРО" ЕООД е създадена през 2003 г. Добрата строителна практика се постига основно благодарение на отлично подготвен инженерен и изпълнителски състав с богат опит, а и благодарение на ефективното взаимодействие с дългогодишни доставчици, партньори и проектантски екипи. Дружеството е редовен член на Камарата на строителите в България и е вписано в Централния професионален регистър на строителя в Първа група строежи от II-ра до V-та категория. Сред водещите дейности на строителната компания е изпълнението на груб строеж на многофамилни сгради, затворени комплекси, административни центрове и други инвеститорски проекти с РЗП над 2500 м² в района на София.

Богат опит: повече от 150 000 м² РЗП

Безкомпромисни критерии за качество

CITY EURO има експертен опит като главен изпълнител на строителни проекти – повече от 150 000 м² РЗП. Успешното финализиране на поетите към възложителите ангажименти се постига чрез постоянно усъвършенстване на уменията на екипа и използване на съвременни технологии в строителството. Основни цели на строителната компания са постоянно повишаване на качеството на изпълнение на проектите и ефективна комуникация с възложителите за постигане на оптимален краен резултат.

Отговорът на професионалните предизвикателства и конкурентните условия на пазара са високите стандарти за качество, удовлетворяващо и най-взискателните клиенти, които държат на подробно планиране, внимателна селекция на материали, последователни усилия, коректни взаимоотношения и съобразяване с договореностите. CITY EURO е в състояние да предложи на инвеститорите ефективен начин на работа, доказал предимствата си във времето, или изцяло нов подход, ако конкретните условия го изискват.

Собствена механизация и оборудване

Съвременни технологии в строителството

 • Кулокран POTAIN MCT 78 с горно въртене
 • Самоиздигащ се кулокран POTAIN IG050 с долно въртене
 • Дизелови миксокрети за подови мазилки PUTZMEISTER MK740 DB с вграден компресор. Машините се използват за изпълнението както на земно-влажна, така и на течна замазка.
 • Геодезически измервателни уреди, включващи тотални станции GPT-3005N на TOPCON за сателитно отлагане на сгради
 • Машини за шлайфане на бетонови настилки и други
 • Подемници GEDA
 • Скелета и кофражни системи от водещи световни марки, които непрекъснато обновяваме и допълваме
 • Широка гама от средна и малка строителна механизация за кофражни и бетонови СМР, за обработка на бетонови повърхности, едро- и дребноразмерни пробивни и къртачни машини, генератори и водни помпи, професионално оборудване и ръчни инструменти за сухо строителство и довършителни работи.

Референции

В професионалния си опит сме показали отговорност и професионализъм при изпълнението на поетите ангажименти. Това е причината да получаваме положителна обратна връзка от страна на възложителите на проектите - множество референции, свидетелстващи за отличното качество на изпълнение в договорените срокове, за компетентността на екипите ни и модерното оборудване. Някои от нашите партньори, поверили ни изпълнението на своите инвестиционни проекти:

Как е възможно атрактивната цена да не е за сметка на качеството?

 • Доверие между строителя и доставчиците, градено с години.
 • Собствена механизация, осигуряваща независимост на процеса.
 • Отлична организация и координация на строителната площадка, без престой на техника и работници, стриктно следене на доставките на материали по вид, качество и количество.
 • Екип от професионалисти със специализирана компетентност, непрекъснато повишаване на квалификацията и особено внимание към изпълнителския състав – подбор, обучение и контрол.
 • Предварително обмисляне на всеки предстоящ етап, а при възможност и оптимизация на елементи от него в процеса на работа. Целта е гарантиране на качеството при по-изгодна финансова себестойност на услугата.

Гаранции и изпълнение на договорите в срок

Прецизно планиране и коректност в съвместната работа за отлични резултати

Срокът за изпълнение е от съществена важност при реализирането на проекти, предполагащи по-мащабни инвестиции от страна на възложителя – многофамилна или административна сграда, затворен комплекс и т.н. Опитът ни помага да планираме в детайли и при възможност да съкратим времетраенето на етапите от строителството, за да изпълним условията за постигане на най-добрия възможен резултат.

Условия за успех на всеки проект Предимствата на професионалния подход

 • Работа без протакане

  Работата на поетите обекти се изпълнява всекидневно, без прекъсване. Използва се пълният капацитет на компанията – човешки ресурси и механизация. На всеки обект се назначава технически ръководител, който познава проекта от самото начало на процеса.

 • Максимално удобен за инвеститора финансов план

  Срокът на изпълнение и схемата на плащане зависят изцяло от инвеститора, от неговите желания и възможности. Целта ни е да го улесним в спазването на договореностите му с финансовите институции, от една страна, и с крайните клиенти – от друга.

 • Съобразяване на срока за изпълнение с климатичните особености

  Осъществяването на строителната дейност е в пряка връзка със сезонните условия. Планирането на процеса позволява за максимално кратко време да се изпълнят качествено и технологично издържано онези видове СМР, които са зависими от атмосферните условия.

 • Предоставяне на допълнителни гаранции след въвеждане на сградите в експлоатация

  Допълнителните гаранции допринасят за усещането за сигурност на крайните клиенти, а следователно и на инвеститорите, избрали CITY EURO за изпълнител.

Изпълнение на инвестиционни проекти

Високо качество на атрактивна цена

От създаването си CITY EURO участва в конкурси за избор на изпълнител и многократно е печелила, съревновавайки се както с големите, познати в бранша строителни компании, така и с по-малки, които са в началото на своя бизнес път.

Успехите ѝ се дължат на предимства като гарантирано качество, но на конкурентна цена, тъй като в сравнение с една мащабна фирма, разходите при CITY EURO за единица строителен продукт, позволяват да бъде предложена желаната от инвеститорите финансова икономия. Сред предимствата на компанията е и гъвкавата, прозрачна и опростена схема за упражняване на контрол за качеството, както и дългогодишното знание, на което инвеститорите могат да гласуват доверие. Това поставя CITY EURO много преди малките "играчи" на пазара.

Основно преимущество на дружеството е и възможността възложителите да се възползват от компетенцията и опита на компанията още на етапа на оферирането, без да са сключили договор.