Многофамилни сгради, затворени комплекси,

административни центрове

и други инвеститорски проекти с гарантирано оптимален краен резултат

Строителната компания "СИТИ–ЕВРО" ЕООД е създадена през 2003 г. Добрата строителна практика се постига основно благодарение на отлично подготвен инженерен и изпълнителски състав с богат опит, а и благодарение на ефективното взаимодействие с дългогодишни доставчици, партньори и проектантски екипи. Дружеството е редовен член на Камарата на строителите в България и е вписано в Централния професионален регистър на строителя в Първа група строежи от III-та до V-та категория. Сред водещите дейности на строителната компания е изпълнението на груб строеж на многофамилни сгради, затворени комплекси, административни центрове и други инвеститорски проекти с РЗП над 2500 м² в района на София.

Богат опит: повече от 80 000 м² РЗП

Безкомпромисни критерии за качество

"СИТИ-ЕВРО" ЕООД има експертен опит като главен изпълнител на строителни проекти – повече от 80 000 м² РЗП. Успешното финализиране на поетите към възложителите ангажименти се постига чрез постоянно усъвършенстване на уменията на екипа и използване на съвременни технологии в строителството. Основни цели на строителната компания са постоянно повишаване на качеството на изпълнение на проектите и ефективна комуникация с възложителите за постигане на оптимален краен резултат.

Отговорът на професионалните предизвикателства и конкурентните условия на пазара са високите стандарти за качество, удовлетворяващо и най-взискателните клиенти, които държат на подробно планиране, внимателна селекция на материали, последователни усилия, коректни взаимоотношения и съобразяване с договореностите. "СИТИ-ЕВРО" ЕООД е в състояние да предложи на инвеститорите ефективен начин на работа, доказал предимствата си във времето, или изцяло нов подход, ако конкретните условия го изискват.

Собствена механизация и оборудване

Съвременни технологии в строителството

 • Кулокран POTAIN MCT 78 с горно въртене
 • Самоиздигащ се кулокран POTAIN IG050 с долно въртене
 • Дизелов миксокрет за подови замазки PUTZMEISTER MK740 DB с вграден компресор. Машината се използва за изпълнението както на земно-влажна, така и на течна замазка.
 • Геодезически измервателни уреди, включващи тотална станция GPT-3005N на TOPCON за сателитно отлагане на сгради.
 • Maшини за шлайфане на бетонови настилки и други
 • Подемници GEDA
 • Над 5000 м² кофражи от водещи световни марки
 • 2500 м² фасадно скеле
 • Пълен набор от средна и малка строителна механизация за кофражни и бетонови СМР, за обработка на бетонови повърхности, едро- и дребноразмерни пробивни и къртачни машини, генератори и водни помпи, професионално оборудване и ръчни инструменти за сухо строителство и довършителни работи.

Базова цена при РЗП над 5000 m² за изпълнение на проекти на груб строеж

 • Груб строеж

  На многофамилни, административни и други сгради в района на София, както и на затворени комплекси от къщи.

 • При включени

  Доставка и полагане на арматурна заготовка, кофражни и бетонови СМР и зидария с тухли Porotherm Wienerberger


 • 155 €/m²

Как е възможно атрактивната цена да не е за сметка на качеството?

 • Доверие между строителя и доставчиците, градено с години.
 • Собствена механизация, осигуряваща независимост на процеса.
 • Отлична организация и координация на строителната площадка, без престой на техника и работници, стриктно следене на доставките на материали по вид, качество и количество.
 • Екип от професионалисти със специализирана компетентност, непрекъснато повишаване на квалификацията и особено внимание към изпълнителския състав – подбор, обучение и контрол.
 • Предварително обмисляне на всеки предстоящ етап, а при възможност и оптимизация на елементи от него в процеса на работа. Целта е гарантиране на качеството при по-изгодна финансова себестойност на услугата.

Гаранции и изпълнение на договорите в срок

Прецизно планиране и коректност в съвместната работа за отлични резултати

Срокът за изпълнение е от съществена важност при реализирането на проекти, предполагащи по-мащабни инвестиции от страна на възложителя – многофамилна или административна сграда, затворен комплекс и т.н. Опитът ни помага да планираме в детайли и при възможност да съкратим времетраенето на етапите от строителството, за да изпълним условията за постигане на най-добрия възможен резултат.

Условия за успех на всеки проект Предимствата на професионалния подход

 • Работа без протакане

  Работата на поетите обекти се изпълнява всекидневно, без прекъсване. Използва се пълният капацитет на компанията – човешки ресурси и механизация. На всеки обект се назначава технически ръководител, който познава проекта от самото начало на процеса.

 • Максимално удобен за инвеститора финансов план

  Срокът на изпълнение и схемата на плащане зависят изцяло от инвеститора, от неговите желания и възможности. Целта ни е да го улесним в спазването на договореностите му с финансовите институции, от една страна, и с крайните клиенти – от друга.

 • Съобразяване на срока за изпълнение с климатичните особености

  Осъществяването на строителната дейност е в пряка връзка със сезонните условия. Планирането на процеса позволява за максимално кратко време да се изпълнят качествено и технологично издържано онези видове СМР, които са зависими от атмосферните условия.

 • Предоставяне на допълнителни гаранции след въвеждане на сградите в експлоатация

  Допълнителните гаранции допринасят за усещането за сигурност на крайните клиенти, а следователно и на инвеститорите, избрали "СИТИ-ЕВРО" ЕООД за изпълнител.

Оферта за изпълнение на инвестиционен проект

Високо качество на атрактивна цена

От създаването си "СИТИ-ЕВРО" ЕООД участва в конкурси за избор на изпълнител и многократно е печелила, съревновавайки се както с големите, познати в бранша строителни компании, така и с по-малки, които са в началото на своя бизнес път.

Успехите ѝ се дължат на предимства като гарантирано качество, но на конкурентна цена, тъй като в сравнение с една мащабна фирма, разходите при "СИТИ-ЕВРО" ЕООД за единица строителен продукт, позволяват да бъде предложена желаната от инвеститорите финансова икономия. Сред предимствата на компанията е и гъвкавата, прозрачна и опростена схема за упражняване на контрол за качеството, както и дългогодишното знание, на което инвеститорите могат да гласуват доверие. Това поставя "СИТИ-ЕВРО" ЕООД много преди малките "играчи" на пазара.

Освновно преимущество на дружеството е и възможността възложителите да се възползват от компетенцията и опита на компанията още на етапа на оферирането, без да са сключили договор.

Направете запитване за оферта

За целта прикачете техническия проект и количествената сметка.

Ангажимент за предоставянето им има проектантският колектив, който е автор на проекта.

ПРОЕКТ

Като възложител, е необходимо да разполагате с техническия проект по всички части: архитектурна, конструктивна, електро, ВиК, ОВК, вертикална планировка и ландшафтно оформление, ПБЗ (план за безопасност и здраве + временно строителство), енергийна ефективност, ПУСО (план за управление на отпадъците), геоложко проучване и т.н. Освен техническия проект, прикачете тук и разрешителното за строеж, ако има издадено такова, и по възможност – чертежите по архитектурната и конструктивната част във формат DWG.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Подробно описание на всички видове СМР по всички части на проекта, които предстои да бъдат изпълнени, със съответните количества – на база на техническия проект. За да направите запитване за оферта, е необходимо да разполагате с количествена сметка, в пълния ѝ обем, тъй като оферирането, по същество, е остойностяване на количествената сметка. Като бонус, в хода на оферирането, след детайлното запознаване с проекта, нашата компания винаги анализира и отбелязва пропуски в проекта, предлага оптимизация или варианти на детайли и системи, всичко това – на база опита ни от над 17 години практическото изпълнение на обекти във високото строителство.

ВИЗУАЛИЗЦИЯ

3D компютърно изображение на бъдещата сграда. Виртуалният модел, макар и да не е задължителен за отправянето на запитване за оферта, повишава качеството и точността на оценката, като позволява да се вземат предвид особеностите на строителните материали и на пространствените решения.

Нашата практика в изготвянето на офертите Преди сключването на договора

 • Подготовка

  Не се стараем да изпратим първи оферта, защото често набързо подготвената оферта, особено за сериозен обект, е шаблон, в който не са отчетени особеностите на проекта и не са направени конкретни запитвания към доставчиците на основните видове материали за дадения обект.

 • Проучване

  Запознаваме се детайлно с всички части на проекта, със задължителен оглед на терена, независимо дали става дума за оферта само за груб строеж или за цялостно изпълнение. Така успяваме да огледаме и да открием пропуските, разминаването между количествата, спецификациите на видовете СМР и чертежите, както и наличието на конфликтни точки между отделните части на проекта

 • Оптимизация

  Предлагаме оптимизация на елементи от проекта, която винаги е обоснована и се базира на опита ни в изграждането и гаранционната поддържка на вече предадените за експлоатация обекти, изпълнени от нас.

 • Решения

  Задаваме към инвеститорите, съответно към проектантския екип, автор на проекта, точните въпроси за всичко, което сме констатирали, на които въпроси много често сме в състояние да дадем решение, даже и повече от едно.